Deklaracja dostępności

・Fundacja・Sztukupuku・

Fundacja Sztukupuku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Fundacji Sztukupuku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-01-24.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-24.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściwo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niespełnione wymagania

  • Część zdjęć i grafik nie posiada tekstów alternatywnych – dotyczy to zdjęć i grafik, które powstały przez 2022 rokiem i dotyczą projektów, których realizacja już się zakończyła; sukcesywnie dodajemy te materiały do strony, zapewniając ich dostępność,
  • Strona nie posiada informacji w ETR – informacje w trakcie przygotowania.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatorkę ds. dostępności cyfrowej.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-28.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Felcenloben, kontakt@fundacjasztukupuku.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 503 933 225. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Fundacja Sztukupuku nie dysponujemy budynkiem dedykowanym na potrzeby działalności. Wydarzenia organizujemy w placówkach edukacyjnych, instytucjach, miejscach, które związane są z lokalną społecznością. O wydarzeniach informujemy z wyprzedzeniem, najczęściej na profilu Fundacji na Facebooku. O wydarzeniach można się też dowiedzieć bezpośrednio od organizatorek, np. dzwoniąc na podany na stronie www numer telefonu lub wysyłając maila.

Dbamy o włączenie społeczne różnych grup odbiorców, dlatego reagujemy na potrzeby zgłaszane przez uczestników spotkań. Nie ma grupy, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie odnalazłyby w naszej ofercie czegoś dla siebie (nie ma problemu z udziałem w wydarzeniu z psem asystującym, dołożymy wszelkich starań w udziale osób z utrudnioną mobilnością).

Personel służy pomocą każdej osobie z niepełnosprawnością, która chce skorzystać z oferty edukacyjnej Fundacji Sztukupuku.

Do tej pory nie korzystaliśmy z tłumacza PJM, ale na zgłoszoną potrzebę chętnie odpowiemy.

Możliwy jest kontakt telefoniczny, przez komunikator internetowy (Messenger) i SMSowy.

Aplikacje mobilne

Brak